Civil Engineering

Home / Academics / Academic Result

List of Rankers

 

Year 2020-21

Class Roll No. Name of the Student CGPA
S.Y. Civil 2052009 JADHAV SAKSHI SATISH 9.48
1902067 NALAVADE SHREYA SATISH 9.39
1902054 JADHAV VAISHNAVI SHAILESH 9.37
T.Y. Civil 1952010 CHAVAN TEJAS BHAGAWAN 9.54
1802027 PAWAR YOGADA SATISH 9.36
1802055 GOSAVI GOURANG GIRISH 9.34
Final Year B.Tech. 1852014 ANGATHEKAR VAISHNAVI SANJAY 9.16
1852008 PAWAR KIRTI MOHANRAO 9.06
1702025 KUMBHAR SHWETA SANJAY 9.02

Year 2019-20

SY  B. Tech.
Sr. No. Enroll No Name CPI
1 1802027 PAWAR YOGADA SATISH 9.72
2 1952010 CHAVAN TEJAS BHAGAWAN 9.48
3 1952007 NAIKADE POOJA RAJARAM 9.34
    
TY B. Tech.
1 1852014 ANGATHEKAR VAISHNAVI SANJAY 9.05
2 1702025 KUMBHAR SHWETA SANJAY 8.93
3 1852008 PAWAR KIRTI MOHANRAO 8.85
    
Final Year B. Tech.
1 1602035 MAHAMULKAR SHUBHAM SHRIRANG 8.99
2 1602013 KHARADE OMKAR HEMANT 8.89
2 1602018 TANAVADE REVATI SATISH 8.89
3 1602008 PATIL SANGRAM SURESH 8.80
    
FY M. Tech. Structure 
1 1924016 BHANDARE POONAM RAJENDRA 9.79
2 1924005 MATHKAR GANAPAT LAXMAN 8.79
3 1924011 SHELAR MEGHSHAM DATTATRAY 8.49
 
SY M. Tech. Structure 
1 1824025 SHRESHTHI ISHANI SANJIV 9.00
2 1824021 KHONDRE RUTUJA VINOD 8.75
3 1824005 MUNAGAL MEGHA SHEKHAR 8.65
3 1824006 NARALE PRASHANT UTTAM 8.65
    
FY M. Tech Construction Management 
1 1927011 TURATE ANKITA ASHOK 9.51
2 1927001 KULKARNI MILIND VAMAN 9.1
3 1927002 CHOUGULE VINOD YASHWANT 8.87
    
SY M. Tech Construction Management
1 1827012 SAYYAD AMIR MIRASAHEB 9.63
2 1827008 PATIL PRATIKSHA RAMCHANDRA 9.34
3 1827004 GAIKWAD RAVIRAJ SITARAM 9.29